Изследване на деформации

Джи М Инженеринг ЕООД е специализирана в изследването на деформации на сгради и съоръжения. Фирмата има набор от високо точни инструменти, като: Тотални станции LEICA 1', сканираща станция Trimble SX10 и прицизни нивелири DiNi 0.3 с инварни лати, с помоща на които обследваме деформации на сгради и съоръжения с доста...

ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, кабели и други). Джи М Инженеринг ще спести Вашето време и усилия при среща с администрацията, като...

НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ

Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа, като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата. Проектът представлява подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане на повърхностните води, особените случаи на водоотвеждане, необходимостта от съоръжения. Нивелетния проект съдържа в себе си надлъжните профили на улиците,...

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗКОПИ И НАСИПИ

За да бъде изчислен обема на земните маси, преди да започнат изкопните работи се извършва геодезическо заснемане на терена. След завършването на изкопните дейности, се прави второ заснемане на получената нова повърхнина на терена и се изчислява иззетия обем, като се прави едно общо сечение - на повърхнината преди и...

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа до сградата за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. Вертикалната планировка решава и моделирането на цялото пространство на...

ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Джи М Инженеринг създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място. Варианти на предоставяните продукти от Джи М Инженеринг са: Изработване на ортофото планове;...

ТРАСИРАНЕ НА СГРАДА

Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници. При отклонение на изградената сграда от предвиденото и положение в трасировъчния план е възможно да възникнат сериозни проблеми при въвеждането...

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Джи М Инженеринг предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща с администрацията. Необходими документи: Пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се описват конкретните права, с които ни упълномощавате,...

КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

Подобно на Удостоверението за идентичност, чрез комбинираната скица в графичен вид се представят връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработва и за  удостоверяване на промяна в границите и площта на определен имот, при издаване на Виза за проектиране, при извършване на отчуждаване или...

НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта. Необходими документи: Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR); Копие от скица/виза на парцела (не е задължително); Разрешение за строеж; Документ за степен на завършеност,...

ТРАСИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

При строителството на сгради и съоръжения е необходимо техните оси и конструктивни елементи да бъдат трасирани с висока точност. Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници. При...

ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи за местоположението на ограда, при прокарване на улици и други. В случай, че сте в подобна ситуация и желаете да...

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Джи М Инженеринг извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура. Необходими документи: Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR); Скица на имота; Специфични изисквания на проектанта или собственика;...

Смяна на предназначението на земеделски земи

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за: Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията; Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); Създаване или разширяване границите на отделни урегулирани...

Подробно геодезическо заснемане за РУП

При изработването на РУП се извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен. Подробно се заснемат всички сгради в съседните парцели и сградите през улица, като за всяка сграда се заснема кота нула, корниз и било. Заснемат се и всички характерни обекти и елементи на инфраструктурата, с които трябва да...

Съгласуване на ПУП в АГКК

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър. Последователност: Джи М Инженеринг изработва проект за промяна в кадастралната карта на база на изработен проект за ПУП и издадено допускане за градоустройствена процедура. Документите за ПУП-а и...

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта. Видове Подробни устройствени планове: ПРЗ (план за регулация и застрояване) – план за регулация на поземлени имоти и улици...

СКИЦА – ПРОЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ИМОТ В КАДАСТЪРА ПО ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и се изпълнява от правоспособни лица по закона за кадастъра. В качеството си на правоспособно лице по кадастъра, ние изпълняваме необходимите...

КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработват и за удостоверяване на промяна в границите и площта на определен имот, при издаване на Виза за проектиране, при извършване на отчуждаване или възстановяване на собственост....

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Джи М Инженеринг извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура. Необходими документи: Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR); Скица на имота; Специфични изисквания на проектанта или собственика;...

ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи за местоположението на ограда, при прокарване на улици и други. В случай, че сте в подобна ситуация и желаете да...

ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

При нанасянето на всеки самостоятелен обект - апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на обекта. Възможно е да бъде установено, че за Вашия имот тази площ не присъства поради някоя от следните причини: липса...

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура, с която да се удостовери, че тази сграда е търпима. За да бъде търпим един строеж трябва да отговаря на...

НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта. Необходими документи: Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR); Копие от скица/виза на парцела (не е задължително); Разрешение за строеж; Документ за степен на завършеност,...

НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат Самостоятелни обекти в сграда (СОС). В редица случаи, като например – ипотека, продажба, прехвърляне, дарение или други, е необходимо от Службата...

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СОС

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски земи, идентификаторът на Вашия имот да е различен. В документа Ви за собственост, имотът Ви е описан с някой от...

ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС

При установяване на грешки в отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна. Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), копие от актуална/последна скица на имота. Джи М Инженеринг ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници...

ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

При необходимост един имот да бъде разделен, Джи М Инженеринг може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия. Нашите консултанти ще Ви...

ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

Промяна в КРНИ се налага, когато информацията за актуалния собственик не е отразена в кадастралния регистър в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Промяна в КРНИ се налага и когато не е правилно отразен някой от параметрите описващи имота, като например: начин на трайно ползване, номер на нотариален акт, предназначение...

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Джи М Инженеринг ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях, необходими за сделки. Необходими документи: Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR); Пълномощно, при необходимост; Стари...

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Джи М Инженеринг предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща с администрацията. Необходими документи: Пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се описват конкретните права, с които ни упълномощавате, както...