Кадастър

Джи М Инженеринг EООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Избери категория услуги

ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

При нанасянето на всеки самостоятелен обект – апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на…
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура,…
НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта. Необходими документи: Копие от документ…
НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат…
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СОС

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СОС

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски…
ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС

ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС

При установяване на грешки в отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна. Необходими документи – копие от документ за…
ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

При необходимост един имот да бъде разделен, Джи М Инженеринг може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от…
ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

Промяна в КРНИ се налага, когато информацията за актуалния собственик не е отразена в кадастралния регистър в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Промяна в КРНИ се налага и когато…
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Джи М Инженеринг ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни…
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Джи М Инженеринг предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща…