Устройствени планове

Джи М Инженеринг EООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Избери категория услуги

Смяна на предназначението на земеделски земи

Смяна на предназначението на земеделски земи

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за: Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията; Създаване на нови…
Подробно геодезическо заснемане за РУП

Подробно геодезическо заснемане за РУП

При изработването на РУП се извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен. Подробно се заснемат всички сгради в съседните парцели и сградите през улица, като за всяка сграда се…
Съгласуване на ПУП в АГКК

Съгласуване на ПУП в АГКК

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър. Последователност: Джи М Инженеринг изработва проект за промяна…
ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на…