Подробно геодезическо заснемане за РУП

При изработването на РУП се извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен. Подробно се заснемат всички сгради в съседните парцели и сградите през улица, като за всяка сграда се заснема кота нула, корниз и било. Заснемат се и всички характерни обекти и елементи на инфраструктурата, с които трябва да се съобрази изработвания проект за ПУП.

Необходими документи:

  • Скица на имота, ако има такава;
  • Схема с описани специфични ситуационни елементи, които проектантът на РУП изисква да бъдат заснети;
  • При наличие – извадка от действащ  регулационен, застроителен или работен устройствен план.

Като краен продукт се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи. За всяка от сградите в чертежа се записват характерните височини – Кота 0, кота корниз и кота било.

63440af49fa4c

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.