Смяна на предназначението на земеделски земи

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:

 • Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
 • Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
 • Създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).

Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на оранжерии и за линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, а за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо – необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м., за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условията на Наредба № 19.

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
 • Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
 • Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
 • Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ;
 • Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
  Становище от РИОСВ;
 • Квитанция за платена такса.

Обикновено срокът за издаване на решение на общинския съвет за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота.

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми.

63440af49b277

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.