ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, кабели и други).

Джи М Инженеринг ще спести Вашето време и усилия при среща с администрацията, като  заснеме и изготви необходимите материали и документи за нанасяне на техническата инфраструктура.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR)
  • Екзекутивна документация за техническата инфраструктура
  • Разрешение за строеж или договор за присъединяване

Джи М Инженеринг предлага и представителство пред Столична община – Направление архитектура и градоустройство, включващо: внасяне на изготвения от нас проект и получаване на удостоверение, че данните са нанесени в кадастралния план или в специализираната карта за устройствено планиране.

63440af49c312

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.