Доизграждане и рехабилитация ВиК
Доизграждане и рехабилитация ВиК

Доизграждане и рехабилитация ВиК

Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа за отпадни води на град Пещера.

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим.

Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадни води в град Първомай.

ВиК мрежа – строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище.

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд