Услуги

Джи М Инженеринг EООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Избери категория услуги

Изследване на деформации

Изследване на деформации

Джи М Инженеринг ЕООД е специализирана в изследването на деформации на сгради и съоръжения. Фирмата има набор от високо точни инструменти, като: Тотални станции LEICA 1′, сканираща станция Trimble SX10…
ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗКИР

ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти,…
НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ

НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ

Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа, като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата. Проектът представлява подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане…
ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗКОПИ И НАСИПИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗКОПИ И НАСИПИ

За да бъде изчислен обема на земните маси, преди да започнат изкопните работи се извършва геодезическо заснемане на терена. След завършването на изкопните дейности, се прави второ заснемане на получената…
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа…
ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

В проектантския процес, архитекти и строители изискват заснемане на терена и предоставяне на 3D Модел на действителността. Джи М Инженеринг създава 3D модели с помощта на дрон и когато е…
ТРАСИРАНЕ НА СГРАДА

ТРАСИРАНЕ НА СГРАДА

Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници.…
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Джи М Инженеринг предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща…
КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

Подобно на Удостоверението за идентичност, чрез комбинираната скица в графичен вид се представят връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработва и за  удостоверяване…
НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта. Необходими документи: Копие от документ…
ТРАСИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

ТРАСИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

При строителството на сгради и съоръжения е необходимо техните оси и конструктивни елементи да бъдат трасирани с висока точност. Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се…
ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи…
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Джи М Инженеринг извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място…
Смяна на предназначението на земеделски земи

Смяна на предназначението на земеделски земи

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за: Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията; Създаване на нови…
Подробно геодезическо заснемане за РУП

Подробно геодезическо заснемане за РУП

При изработването на РУП се извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен. Подробно се заснемат всички сгради в съседните парцели и сградите през улица, като за всяка сграда се…
Съгласуване на ПУП в АГКК

Съгласуване на ПУП в АГКК

В процедурата по одобряване на ПУП, общинската администрация изисква проектът за ПУП да бъде съгласуван със Службата по геодезия, картография и кадастър. Последователност: Джи М Инженеринг изработва проект за промяна…
ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на…
СКИЦА – ПРОЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ИМОТ В КАДАСТЪРА ПО ЗКИР

СКИЦА – ПРОЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ИМОТ В КАДАСТЪРА ПО ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и…
КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработват и за удостоверяване на промяна в…
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Джи М Инженеринг извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място…
ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи…
ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

При нанасянето на всеки самостоятелен обект – апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на…
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура,…
НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта. Необходими документи: Копие от документ…
НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

НАНАСЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат…
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СОС

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА СОС

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски…
ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС

ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТЪРА НА ИМОТ, СГРАДА И СОС

При установяване на грешки в отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна. Необходими документи – копие от документ за…
ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

При необходимост един имот да бъде разделен, Джи М Инженеринг може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от…
ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

Промяна в КРНИ се налага, когато информацията за актуалния собственик не е отразена в кадастралния регистър в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Промяна в КРНИ се налага и когато…
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Джи М Инженеринг ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни…
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Джи М Инженеринг предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща…