тел.: 0888 63 03 63
Джи М Инженеринг ЕООД
Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

Доизграждане и рехабилитация ВиК мрежа

Обект :   Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа за отпадни води на град Пещера. 

 

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим. 

 

Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадни води в град Първомай. 

 

ВиК мрежа - строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище.

 

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд

Доизграждане и рехабилитация ВиК мрежа  - Изображение 1